Algemene Voorwaarden

Algemeen (art. 1)

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Care4Skin en een cliënt voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Acties en cadeaubonnen (art. 7)

Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
Cadeaubonnen zijn geldig 1 jaar na uitgifte.

Onze beloftes (art. 2)

De specialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan specialiste worden medegedeeld.
Care4Skin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
De specialist zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Betalingsmogelijkheden (art. 8)

De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW (cosmetisch) of 0% BTW (medisch).
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen met uitzondering van oedeemtherapie.
Wij hanteren geen andere betalingsmogelijkheden!
Als de betaling niet direct is overeengekomen (met hoge uitzondering) dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door de specialist aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt eventuele administratiekosten en/of wettelijke rente, aan Care4Skin verschuldigd.


Persoonsgegevens en privacy (art. 3)

De cliënt voorziet de specialist bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de specialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
De specialist neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze in een klantenbestand.  Indien persoonlijke gegevens of die van uw zorgverzekeraar wijzigen dient specialist hiervan op de hoogte gebracht te worden.
De specialist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de specialist verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Care4Skin behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Care4Skin zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Uw afspraak (art. 9)

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan Care4Skin melden.
Care4Skin moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig  uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, behoud Care4Skin zich het recht om 50% van de kosten voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
Indien de cliënt deze verplichting geheel niet nakomt en niet op de afspraak verschijnt, behoud Care4Skin zich het recht om 100% van de kosten voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt is de specialist genoodzaakt de verloren tijd in te korten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
Indien de cliënt bij meer dan 20 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt is de specialist genoodzaakt de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van voorgaande leden in artikel 3 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


Aansprakelijkheid (art. 4)

Care4Skin is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialist is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en/of vrijetijdsbesteding.
Care4Skin is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat de cliënt de adviezen gegeven door Care4Skin niet heeft nagevolgd.
Care4Skin is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Klachten (art. 10)

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen één week na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk (niet via social media) gemeld worden aan Care4Skin. Care4Skin moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Care4Skin de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk (niet via social media) kenbaar maakt.
Indien Care4Skin en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


Garanties (art. 5)

Care4Skin geeft de cliënt één week garantie op producten.
Deze garantie vervalt indien;
1. Indien de producten geopend en/of gebruikt zijn
2.  De cliënt andere producten dan door de specialist geadviseerde producten heeft gebruikt.
3.  De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
4. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
5.  De cliënt de producten niet volgens het advies van de specialiste heeft gebruikt.

Na een behandeling kan de huid altijd een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht voor- en tijdens de behandeling.

Recht (art. 11)

Op elke overeenkomst tussen Care4Skin en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
De algemene voorwaarden zijn op de website beschikbaar en op aanvraag bij de specialist.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Beschadiging en diefstal (art. 6)

Care4Skin heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

Behoorlijk gedrag (art. 12)

De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de specialist het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
Bij Care4Skin wordt gewerkt volgens de geldende hygiëne regels en GGD keuring.